Stowarzyszenie

           STATUT
       STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO „HULAJNIKI”
                                  przy Szkole Podstawowej  w Milówce

                                                           ROZDZIAŁ I

                                                 Postanowienia ogólne

                                                                     art. 1   

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie kulturalno-oświatowego „Hulajniki”   przy Szkole Podstawowej  Milówce zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie.             

                                                                     art. 2    

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    art.3                                                                                    

1.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2.   Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Milówce – Szkoła Podstawowa                                           ul. Dworcowa 3

                                                                    art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

                                                             ROZDZIAŁ II        

                                                        Cele i środki działania

                                                                    art. 5        

Celem stowarzyszenia jest:                                                                                                                      1.   Pielęgnowanie i rozwijanie oraz dokumentowanie kultury i sztuki Górali Żywieckich.

2.   Ochrona duchowych i materialnych wartości środowiska naturalnego regionu.

3.   Organizacja i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, szkółek oraz kół zainteresowań.

4.   Wydawanie własnych publikacji.

5.   Współpraca z instytucjami i organizacjami o pokrewnych zadaniach

kulturalno oświatowych w kraju i zagranicą.

6.   Organizacja i prowadzenie imprez kulturalno-rozrywkowych.

7.   Działalność edukacyjno- oświatowa.

8.   Opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych i       przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży.

9.   Promocja i organizacja wolontariatu.

10. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

art. 6

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez gromadzenie środków finansowych      i składników majątkowych dla finansowania działalności statutowej.
 2. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego podlega rachunkowemu wyodrębnieniu tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Stowarzyszenie nie prowadzi, w odniesieniu do tego samego rodzaju działalności, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

                                                                     art. 7                                                                                                                         

1.   Stowarzyszenie może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach  określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej   Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku  publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

2.   Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia(zgodnie z PKD):

–          działalność zespołów pieśni i tańca

–          działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

–          sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach

–          pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią handlową

–          działalność związana z organizacją targów i wystaw

–          produkcja pozostałych wyrobów z drewna

–          pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

–          pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

–          pozaszkolne formy edukacji artystycznej

–          pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana

–          działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

3.   Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

4.  Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących przedmiotach działalności:

 • działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD – 90.01.Z
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana- PKD 88.99.Z

 

                                                     ROZDZIAŁ III

                                 Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                             art. 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.   Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

                                                              art. 9

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1.   Zwyczajnych.

2.   Wspierających.

                                                             art. 10

1.   Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do   czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe                 cele Stowarzyszenia.

2.   Małoletni poniżej lat 16-tu mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach                      członków i bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia.

3.   Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, także nie mając miejsca zamieszkania w Polsce.

4.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana     działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową             lub finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5.   Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Stowarzyszenie na drodze           uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji przynajmniej dwóch członków.

                                                                 art. 11

1.   Członek zwyczajny ma prawo do:

a)   czynnego i biernego prawa wyborczego

b)   zgłaszania wniosków dotyczących działania Stowarzyszenia

c)   uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach.

2.   Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a)      aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c)      opłacania składek

3.Stowarzyszenie nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi
 • przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe                                                       

                                                                 art. 12

1.Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada

prawa określone w art. 11 ust. 1 pkt b – c.

2.   Członek wspierający ma prawo brać udział w statutowych władzach

Stowarzyszenia, tylko z głosem doradczym.

                                                              art. 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.   Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

2.   Zaleganie ze składkami przez okres jednego roku.

3.   Śmierci członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4.   Wykluczenia uchwałą zarządu z powodu biernego uczestnictwa w

Stowarzyszeniu lub nieetycznego postępowania ze szkodą dla Stowarzyszenia.

5.   Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje

odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

                                                             ROZDZIAŁ IV

                                                       Struktura organizacyjna   

                                                                     art. 14

Władzami Stowarzyszenia są;

1.   Walne Zebranie Członków

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

                                                                     art. 15

1.   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa

się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

2.   Uchwały Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby

uprawnionych członków.

                                                               art. 16

1.   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający

3.   O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na

14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

                                                                     art. 17

1.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne Zebranie Członków winno zostać zwołane przynajmniej jeden raz w

roku.

 3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla

których zostało zwołane.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Zarząd,

Komisję Rewizyjną lub na żądanie połowy liczby członków, zgłoszone Zarządowi

lub Komisji Rewizyjnej.

                                                                     art. 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)       określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie statutu i jego zmian,

c)       wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,

d)      uchwalanie budżetu,

e)       uchwalanie wysokości składek,

f)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia,

g)      rozpatrywanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

h)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i)        podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

j)        rozpatrywanie odwołań wykluczonych ze Stowarzyszenia członków.

                                                                  art. 19                                                        

1.   Zarząd Stowarzyszenia składa się z siedmiu członków, który spośród siebie

wyłania Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2.   Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd działający pomiędzy

Walnymi Zebraniami Członków – reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz  i

działa w jego imieniu w osobach Prezesa i Sekretarza Stowarzyszenia.

3.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

kwartał.

4.   W razie ustąpienia członka Zarządu lub komisji Rewizyjnej przysługuje tym

władzom kooptacja, z tym, że liczba członków pochodzących z kooptacji nie może

przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

5.Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo   umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

                                                                     art. 20

Da zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)       realizacja celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)      ustalanie budżetu i preliminarzy,

c)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d)      przyjmowanie darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,

e)       podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego i

nieruchomego.

f)   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

                                                         art. 21

1.   Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania

kontroli nad jego działalnością.

2.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego, jego

zastępcy i sekretarza.

                                                                    art. 22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)       kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,

c)       zwoływanie Nadzwyczajnych  Walnych Zebrań Członków w razie stwierdzenia  nie wywiązywania  się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

d)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

e)       składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielanie lub nieudzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

                                                 ROZDZIAŁ V

                                             Majątek i fundusze

                                                         art. 23

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

                                                        art. 24

1.Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)       składki członkowskie,

b)      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c)       dotacje,

d)      zapisy, darowizny, spadki,

e)       wpływy z działalności statutowej (art. 7)

f)       środki pieniężne, niezależne od źródła ich pochodzenia mogą być przechowywanie wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

2.   Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                         art. 25

Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.

                                                                                       

 

                                               ROZDZIAŁ VI

                             Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                      art. 26

1.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu.

Stowarzyszenia poprzez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej

większości głosów 2/3. przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

głosowania.

2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku

Stowarzyszenia.

3.   W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, a nie

uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  07.04.1989r.-

prawo o stowarzyszeniach( z późniejszymi zmianami).

Niniejszy statut został uchwalony w dniu 2 grudnia 2002 r. na zebraniu Członków Założycieli Stowarzyszenia oraz  uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków większością głosów naniesione zostały poprawki dnia  31 października 2013 roku.

                                                         

Komentarze są wyłączone.